ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA INFORMACIJU

LUKA d.d.

Kopilica 47 b.

21 000 Split

OIB: 34440814040

Split, 24.05.2013.g.

Br:_______/013.

Na temelju članka 10.stavak 1. točka 12 i 13 Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne

novine" br. 25/13) Uprava društva dana 24. svibnja 2013 godine donosi

 ODLUKU O OSTVARIVANJU PRAVA NA INFORMACIJU

1. Ovom se Odlukom uređuje način ostvarivanja prava na informaciju koje stvara, posjeduje,

raspolaže ili nadzire LUKA d.d., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu

Zakona o pravu na pristup informacijama.

2. Informacije su javno dostupne na internetskoj stranici www.lukasplit.hr .

3. Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog

ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se

podnijeti poštom na adresu: LUKA d.d., Kopilica 47 b., Split, putem telefona na broj: 021/541-128

putem telefax-a na broj: 021/508-728, te putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

4. LUKA d.d., Split ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika prava

na pristup informaciji u svezi s pružanjem izradom peslika dokumenata koji sadrže traženu

informaciju, dužan je platiti naknadu materijalnog troška za izradu preslike u iznosu od 1,00 kunu

po A4 stranici, na žiro račun LUKA d.d., 2330003-1100055811.

 UPRAVA DRUŠTVA

 mr. Dragan Žanetić dipl.oecc.