Imenovanje povjerenika za etiku

LUKA d.d., SPLIT

Kopilica 47 b.

21 000 Split

Na temelju članka 22. Statuta LUKA d.d., Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u

većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010-2012, i Mini akcijskog plana za provedbu

antikorupcijskih mjera 2013. godini Uprava društva 24. svibnja 2013 godine donosi

 ODLUKU

 o imenovanju povjerenika za etiku

 I

Radnica Mladenka Boban, na radnom mjestu Direktor Sektora pravnih, kadrovskih i općih

poslova

 imenuje se Povjerenikom za etiku.

 II

Povjerenik za etiku dužan je:

• promovirati etičko ponašanje u Društvu

• davati savjete radnicima o etičkom ponašanju

• zaprimati pritužbe radnika, komitenata, i drugih u procesu rada na neetičko i moguće

koruptivno ponašanje radnika

• provoditi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe

• voditi evidenciju o zaprimljenim pritužbama

• o poduzetim mjerama u pisanom obliku obavijestiti osobu koja je upozorila na neetičko i

moguće koruptivno ponašanje radnika, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja

obavijestit

• o poduzetim aktivnostima obavijestiti Upravu i Nadzorni odbor

 III

Povjerenik za etiku za svoj rad je neposredno odgovoran Upravi Društva.

 IV

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 UPRAVA DRUŠTVA

 mr. Dragan Žanetić dipl.oecc.