Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti

LUKA d.d.

Kopilica 47. b.

21 000 Split

 

Na temelju članka 22. Statuta LUKA d.d., Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u

većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010-2012, i Mini akcijskog plana za provedbu

antikorupcijskih mjera u 2013 godini Uprava društva 24. svibnja 2013. godine donosi

 ODLUKU

 o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 I

Radnica Desanka Vuko na radnom mjestu – koordinator za carinsko poslovanje u slobodnoj zoni,

 imenuje se Osobom zaduženom za nepravilnosti.

 II

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

• zaprimati obavijesti o nepravilnostima, prijevarama, sumnjama u korupciju ili samostalno

poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara

• poduzimati potrebne mejre i o poduzetim aktivnostima obavijestiti Upravu i Nadzorni

odbor

• o poduzetim mjerama obavijestiti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na

nepravilnosti, prijevare ili sumnje u korupciju i najkasnije u roku od 15 dana od dana

zaprimanja obavijesti

• o poduzetim aktivnostima obavijestiti Upravu i Nadzorni odbor

 III

Osoba zadužena za nepravilnosti za svoj rad neposredno odgovara Upravi Društva.

 IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 UPRAVA DRUŠTVA

 mr. Dragan Žanetić dipl.oecc.